پست 4160 :  آثار دامنه. پژوهشی، مقالات و یادداشت ها. قسمت 22

     

تصویر صفحاتی از کتاب «فلسفۀسیاسی نیکولو ماکیاوللی»

دامنه این کتاب  «فلسفۀ سیاسی نیکولو ماکیاوللی» را در سال 1377 در مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی قم در گروه بررسی تجدّد و نوگرایی نوشته است و در مجموعه ای به چاپ رسید