سیّد حسین شفیعی دارابی (حوزة علمیّة قم، مدیر گروه مطالعات قرآنی دانشگاه مجازی المصطفی العالمیّه؛ تاریخ: 22/ 12/ 1393ش؛ مطابق با 22جمادی الأوّل 1436ق). بنام خداوند بصیر و دوستدار اهل بصیرت؛آقا ابراهیم (مدیر محترم دامنه) و همة خوانندگان ارجمند طالب بصیرت و آگاهی، سلام علیکم. امیدوارم این سلام عصر آدینه ( 22/12/1393ش )، مورد قبول واقع شود. قبل از پرداختن به پاسخ از سؤال طرح شده از سوی آقا ابراهیم در مورد واژة «پرسمان» و رابطة ان با «پرسش» و «سؤال» و دیگر پرسشهای مربوطه، ذکر سه مطلب کوتاه ذیل را ضروری میدانم: بقیه در ادامه ی مطلب